İNSANLIĞIN ANA PROBLEMLERİ, ÇARELERİ !..

Dünya siyasi ekonomik hukuki krizleri içinde çeşitli aflar devam edecektir ana tespitini yaparak! 2. yazımız da çarelerin en başında! Uluslararası dünya birleşmiş millet, devletler ’in-insanlığın, canlıların

İlk dünya anayasası yokluğu gelmektedir

 Diyerek!  Bu konuda çareye yardımcı olmak için bu ilk dünya anayasası Tasarısı’na sizlerle hep birlikte başladık.

Bu dünya anayasasında;

ı-)Dünya’da, ülkeler ’de, devletler ’de insanca-insanlığa uygun tabandan tavana kadar! İdarenin her kademesinde; temel ilkeler: a-)Hak’ça -  adil - özgürlükçü-insanca, kadın(bayan)=erkek eşitliği içinde; halkların’ renk-dil-din-ırk- varlık-rütbe –makam v.s farklılıklar sebebiyle temel haklarda farklılık gözetilemez   - bu temel esaslara doğrudan veya dolaylı olarak ortadan kaldırmaya veya kısıtlama yönelik ülke anayasalarında veya kanunlarında ve kanun hükmündeki kararnamelerde ve yönetmeliklerde doğrudan ve dolaylı ibareler ile aykırılıklar uluslararası dünya anayasasına aykırıdır.

Bu aykırılıkların mevcudiyetinden dolayı tüm şahısların-  kurumların-hükmi şahısların maddi ve manevi zararlarının ülke devletleri bütçelerinden karşılamaya mecburdur. Bu mükellefiyete ülke ve devletler bazında; dünya birleşmiş milletler in devlet başkanlığı ve dünya birleşmiş milletler başbakanı ve bakanlar kurulu ve meclisi müteselsil sorumludur. Bu müteselsil sorumluluktan dolayı birleşmiş milletler başbakanı-bakanlar kurulu ekseriyetle karar alarak dünya birleşmiş milletler dünya başkanı ile gerekli tedbir ve icra kararları alabilirler ve bunu tüm ülkeler uygulamak ve uygulatmaya yönelik her türlü kararları almaya ve diğer dünya ülkeleri devletleri de bunu uygulatma konusunda her türlü sivil ve askeri işbirliği yapmaya mecburdurlar. 

b-)Bu aykırılıklar sebebiyle ülkelerin

  a-)Hâkimleri-savcıları-baroları- avukatları asgari 12 kişi bir araya gelerek;

a-) Mesleki teşekküllerin genel merkez yönetim kurulları; tüm siyasi partilerin genel merkezleri genel başkanlarıyla 12 kişilik genel yönetim kurulu üyeleriyle eksiksiz birleşerek –

b-) Derneklerin yönetim kurulları dernek başkanıyla birlikte  -  evvel emirde kendi ülkelerindeki anayasa mahkemesi nezdinde tedbir talepli dava açabilme haklarına sahiptir.

c-) Her dünya insanlarından asgari 100 kişilik guruplar müşterek dilekçe ile dava açabilirler.

d-) kendi ülkelerinin anayasa mahkemesi başkanlığına; tedbirli, iptal davası dilekçesiyle dava açabilir. Tedbir konusunda ilgili mahkeme dava açanların mali durumlarıyla orantılı teminat isteyebilir.

Veyahut: dava açan taraflar: davamız ülke ve dünya anayasası mahkemesi nezdinde davamızı kaybettiğimizde,  karar kesinleşince; bu davadan dolayı davalı olan devletin devlet ve milletinin uğradığı maddi zararlar varsa; bu konuda açacağı mukabil maddi zarar davası neticesinde bilirkişi tetkikatlarından sonra verilecek tazminatı ödemeyi taahhüt ederiz diye beyanda bulundukları takdirde tedbirli davasındaki teminat sorunu da bu şekilde alternatifli olarak teminat altına alınmıştır.

c-) Bu ve bunlara benzer temel vazgeçilemez dünya insanlarının, ülke ve devletlerinin dünya - insanca insanlığın en başı:     

            En üst dünya başkanı

     Dünyanın başkanı-  reisicumhurudur.

                        Bunun altında

d-) En üst dünya başbakanı

e-) Dünya birleşmiş millet ve devletler

        Başkanları, başbakanları meclisi       

f-) Dünya-birleşmiş milletler ve devletler

En yüksek müşterek

  Devletler meclisi

1-)  (155 devlet x 5 dünya milletvekili.=775 dünya en yüksek müşterek devletler ve milletler vekili 

Her dünya devletinin millet meclisince  (meclisinin çoğunluk en yüksek oyu ile seçilmiş) 5 dünya birleşmiş milletleri vekili üyeleriyle birlikte teşekkülü:   

2-)Mevcut dünya devlet başkanı (1 adet )

3-)Sağ olan geçmiş dünya devlet başkanları+

4-)Dünya 5.kıta devlet başkanları

5-)Dünya 5 kıtanın başbakanları

6-)Dünya 5 kıtanın kıta meclis başkanları

7-)Demokratik seçimlerle seçilmiş (155 adet )

Mevcut devlet başkanları+

8-)demokratik, seçimlerle, seçilmiş her ülkenin

Devlet başbakanlarından  (155 adet)

                           Toplam:1102-adet                            tam demokratik, seçilmiş dünya-temsilcisinden oluşan  

 Dünyanın-en-yüksek

                    Birleşmiş milletler-devletler

    Müşterek meclisi;

Tarafından dünya ve insanlığı-ülke ve devletleri yönetilerek idare edilirler.

=bu meclis her sene en az; 4 ayda bir defa toplanacaktır.=dünya devlet başkanın çağrısıyla dünya başkanlar meclisinin mevcut toplantıda oy çokluğu karar çağrısıyla olağan veya olağanüstü toplantı çağrısıyla senede 6 defa toplanabilir=

=gelecek yazılarımızda her kıtanın- devlet başkanı ve kıtasal başbakanları- bölgesel kıta meclisleri-kıtasal bakanlar kurullarının -

=ülke ve devletlerin devlet başkanları- ülkelerin büyük millet meclislerinin ve başbakanlarının ve bakanlar kurulularının

=ülkelerin mahalli-il-ilçe idare başkan ve meclislerinin-köy başkan ve idare kurulunun her ilde muhtarlar birliği meclislerinin

=kamu ve özel teşebbüs-mesleki kurum ve kuruluşlarının müşterek alt meclislerinin tam demokrasi prensipleri ile -halkın iradesinin ülkelerin ve devletlerin her köşesine tam hâkimiyeti sağlanarak yeni değil! yep yeni ileri ve en yüksek hak-eşitlik-adalet-özgürlükçü bir dünya verilerine yönelmeye devam edeceğiz inşallah. Vesselam.